Det er fem gode grunner til å satse på møbel- og interiørdesign nå: betydelig sysselsetting, økende eksportverdi, skandinavisk design er velkjent, vi kan produsere mer miljøvennlig og ny teknologi.
    • Publisert: 15 januar 2017
    • Tekst: Knut Skoe

Norsk design har et godt momentum for tiden. Det er det viktig å utnytte, sa Jan Christian Vestre, til daglig leder for møbelbedriften Vestre og leder for Samarbeidsrådet for møbel og interiør.

Ubrukt potensial

Vestre ga uttrykk for at det er et ubrukt potensial under presentasjonen av Samarbeidsrådet for møbel- og interiør design (SMI) under et frokostmøte på Doga før jul.

Diskusjonen om hva som kan erstatte oljen som inntektskilde for Norge har satt fart i kreativiteten i mange bransjer som mener å ha ubrukt potensial. Så også i møbel- og interiørbransjen. Norske designere, produsenter, organisasjoner og utdanninginstitusjoner har i SMI samlet kreftene for å fremme norsk møbel- og interiørbransje hjemme og ute i verden. Rådet er kalt en nettverksgruppe og er bredt sammensatt. Enkelte deltakere representerer seg selv og andre representerer grupper eller institusjoner. Samarbeidsrådet fremstår som en strukturert idedugnad med ønske om å forene krefter i den gode saks tjeneste.

Tydelige tall

– Vi ser en reduksjon i olje- og gasseksport, samtidig som eksport av norske ferdigvarer øker, sa Vestre.

– Tallene er tydelige, sier Trude Gomnæs Ugelstad. Norsk design representerer allerede en stor næring – den kan bli en vekstnæring. Ugelstad er administrerende direktør ved Norsk design- og arkitektursenter DOGA. Doga har sekretariatsansvaret for rådet.

– Vi oppfatter det som særlig positivt at alle deler av verdikjeden er med i dette arbeidet på å skape et løft for bransjen, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri. Bransjeforeningen er aktiv deltaker i arbeidet i «rådet».

Fem gode grunner

Diskusjonsnotatet som ble presentert, gir på fem gode grunner til å satse på møbelog interiørdesign nå:

• Næringen er betydelig allerede i dag. I følge notatet sysselsetter næringen nærmere 60.000 personer, har en produksjonsverdi på 121 mrd. Kroner i mer enn 8000 bedrifter.
• Eksporten øker mer enn sjømateksporten. Utviklingen har vært positiv gjennom de siste årene og økte med 14 prosent 2014-15.
• Skandinavisk design er et velkjent begrep over store deler av verden. Norsk design er i denne sammenhengen omfattet med stor og økende interesse og nysgjerrighet de senere årene.
• Norge kan produsere mer miljøvennlig enn de fleste blant annet gjennom tilgang til ren energi.
• Ny teknologi, en dokumentert bedre produktivitet enn konkurrenter og svakere kronekurs kan gi norske industribedrifter økt konkurransekraft.

Skal gis en strategisk posisjon

Basert på de gode forutsetningene skal Samarbeidsrådet finne konkrete handlinger og tiltak for å stimulere bransjens muligheter. Politiske beslutningstakere og virkemiddelapparatet er rådets viktigste adressater. Vestre presenterte forslagene som skal gi bransjen vekst slik:

– Vi har tradisjon for å satse særlig på næringer der vi har naturlige forutsetninger, siterte Vestre fra diskusjonsnotatet. Vi ønsker derfor at design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri skal gis en strategisk posisjon som prioritert eksportnæring for Norge. Dette vil gjøre at bransjen blir bedre omfattet av næringspolitiske tiltak og vekstprogrammer.

Å etablere et nasjonalt program for design, merkevare og eksport vil være en naturlig følge av dette løftet. Programmet eller programmene skal etter forslaget styrke bedriftenes forståelse for og bruk av design, øke eksportambisjonene i bedriftene og øke evnene til å utvikle merkevarer som har global appell.

Vil stimulere til økt industriproduksjon

Gruppen vil stimulere til økt industriproduksjon i Norge, blant annet gjennom «produktivitetsløftet», et program for å øke effektiviteten i produksjonsbedriftene, investeringstilskudd for å øke effektiviteten gjennom blant annet robotisering og ved å koble design- og merkevaredrevet ferdigvare- og råvareindustri, blant annet gjennom å legge til rette for bedre bruk av norske råvarer i ferdigvareindustrien.

– Vi mener det er all grunn til å bruke innkjøpspolitikken mer aktivt enn det gjøres i dag, fortsatte Vestre. Offentlige anskaffelser utgjør betydelige beløp hvert år. Offentlige arealer er dessuten viktige utstillingsvinduer for norsk design og viktige kulturbærere. Gruppen foreslår derfor at innkjøpspolitikken blir mer offensiv som stimulans for norske bedrifter og designere.

Vil koble tidlig

Siste område i gruppens fem forslag er å arbeide for å koble bedrifter og unge designere tidlig. Samspillet mellom utdanningsinstitusjonene og industrien har stort forbedringspotensial og er nødvendig for å utvikle kompetansen hos begge parter.

– Selv om virkemiddelapparatet og politiske myndigheter er rådets hovemålgruppe er det også etablert arbeidsgrupper som skal jobbe med konkrete tiltak og arrangementer som kan stimulere, forteller bransjesjef Egil Sundet. Første resultatet av dette arbeidet er en presentasjon av ny norsk design for svensk presse på den norske ambassaden i Stockholm nå i februar. Arbeidsgruppene er også i gang med å se på gode tiltak på vegne av bransjen i Milano og New York i 2018, avslutter Sundet.

Skal fremme norsk møbel- og interiørdesign

SMI ble etablert som et nettverk i 2016. Designere, produsenter, organisasjoner og utdanninger er representert. Hensikten er å fremme norsk møbel- og interiørdesign både i Norge og internasjonalt. SMIs mål er å skape flere vekstkraftige merkevareprodusenter i Norge, øke den totale verdiskapingen og sette norske designere og produsenter på kartet gjennom eksport av bærekraftige design.

 

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev