- Vi opplever et stort lokalt engasjement for å få IKEA til Vestby, og setter stor pris på alle innspill

    • Publisert: 02 november 2012

– Vi opplever et stort lokalt engasjement for å få IKEA til Vestby, og setter stor pris på alle innspill til hvordan vi skal gå frem i det videre arbeidet, sier Bård Stang-Lund Valasjø.

– Vi er glade for å ha kommet et skritt videre i prosessen vedrørende et nytt varehus i Follo-regionen, og ser frem til en konstruktiv dialog med lokale og regionale myndigheter i det videre arbeidet. Lokaliseringsanalysen har gitt oss god oversikt over de aktuelle tomtene i regionen, og konklusjonen gir oss trygghet på at Delijordet fortsatt er det beste alternativet, sier eiendomssjef Bård Stang-Lund Valasjø i IKEA Norge.

Rapporten analyserer åtte ulike tomter og to tettsteder i Follo. I Ski, det eneste stedet i Follo det er lov til å etablere et IKEA-varehus i henhold til overordnede føringer, finnes det ikke tilstrekkelig ledig tomteareal. De andre aktuelle tomtene er vurdert uegnet blant annet som følge av manglende infrastruktur (vei/tog) eller fordi opparbeidelse av tomt blir for komplisert og kostbart.

Delijordet i Vestby kommer best ut av analysen fordi tomten ligger i et område hvor regional vei og jernbane krysser hverandre, og i nær tilknytning til Vestby sentrum. Vestby har i dag en økende betydning i forhold til regional handel, samtidig som tomten gir gode muligheter for å håndtere trafikken et nytt varehus vil generere. IKEA har som generelt mål at 15 prosent av de besøkende i varehusene skal benytte kollektivtransport.

Det er imidlertid utfordringer knyttet til valget av Delijordet, først og fremst fordi tomten i dag er dyrket mark, og hensynet til jordvernet har derfor vært et viktig tema i arbeidet med lokaliseringsanalysen.

Tomten på Delijordet benyttes i dag til dyrking av korn, og spørsmålet om en IKEA-etablering her har engasjert mange.

– Debatten om jordvern i forhold til Delijordet er en noe vi tar på det største alvor, og det var viktig for oss å få gjennomført en analyse for å undersøke om det fantes andre alternativer som var bedre egnet. Bærekraft er en av de viktigste bærebjelkene i virksomheten vår, og vi arbeider kontinuerlig for å gjøre virksomheten vår mer bærekraftig, samtidig som vi gjør det enklere for kundene å leve et bærekraftig liv i hjemmet. Når vi skal etablere et nytt varehus er vi opptatt av å gjøre dette på en skånsom måte, både for miljøet og samfunnet rundt oss. Vi skal være en god nabo og ta vårt ansvar som næringsaktør. Når det nå viser seg at vårt valg faller på Delijordet, har vi bestemt oss for å finne en god løsning på jordvernspørsmålet, sier Valasjø.

I forbindelse med konsekvensutredning ønsker IKEA, i samarbeid med Vestby kommune, å innlede en dialog med Landbrukskontoret i Follo og Universitetet i Ås for å utrede hvordan en eventuell flytting av matjord kan gjøres på en best mulig måte. I den forbindelse anser IKEA også Statens vegvesens erfaringer fra utbyggingen av ny E18 gjennom Ski og Ås som verdifulle.

20 prosent av kundene som i dag handler på Furuset og seks prosent av kundene på Slependen kommer fra Follo-regionen. Et nytt IKEA-varehus vil redusere biltrafikk til Oslo og bidra til utvikling av hele Follo-regionen da erfaringer viser at IKEA fungerer som en generator for handel generelt. I tillegg vil IKEA skape anslagsvis 200-250 nye arbeidsplasser.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev