Møbelmarkedet i Norge omfatter både salg til konsument- og kontraktmarkedet. I konsumentmarkedet skjer en stor del av salget gjennom kjede,
Egil Sundet – her under en av eksportfremstøtene ved Milanomessen.
Egil Sundet – her under en av eksportfremstøtene ved Milanomessen.

    • Publisert: 21 januar 2017
    • Tekst: AV EGIL SUNDET

Møbelmarkedet i Norge omfatter både salg til konsument- og kontraktmarkedet. I konsumentmarkedet skjer en stor del av salget gjennom kjede, men også noe i frittstående butikker og en liten men voksende netthandel. Det norske markedet har en høyere kjedekonsentrasjon sammenlignet med de fleste andre vest europeiske markeder. Kontraktmarkedet, som er salg overfor kontorer, hotel og offentlig sektor, har også en økende kjedeandel i forhandlerleddet, men mindre enn i konsumentmarkedet. Offentlige anbud utgjør en stor del av markedet.

Det norske møbelmarkedet

Det eneste statistikkgrunnlaget for å fastslå totalmarkedet for møbler finnes i statistikk fra SSB for norsk produksjon, fratrukket eksport og tillagt import. I 2016 var møbelmarkedet i Norge på 19,8 mrd kr, før det er lagt til omsetning eller påslag i forhandlerleddet.

Legges det på en faktor på statistikken fra SSB på «2» for handelsleddets påslag er møbelmarkedet i Norge på 39,6 mrd kr, hvorav tidligere analyser viser at ca 40 % selges i kontraktmarkedet og 60 % i konsumentmarkedet.

Det gir en omsetning i konsumentmarkedet på 23,8 mrd kr i 2016. VIRKE presenterer omsetningsstatistikk de samler inn for kjeder og butikker innen møbel og interiørhandel, og lagt sammen gir deres kategorier for «Butikkhandel med møbler» og «Møbel og interiør utenfor faghandel» drøyt 24 mrd kr i omsetning i 2016. De 6 største kjedene står for 85 % av markedet ifølge VIRKE. Statistikken for totalmarkedet er usikker ift møbler da alle kjeder også blant annet selger interiørprodukter.

Norsk produksjon, import og eksport

Mens verdien av norsk produksjon utgjorde 25 % av det norske markedet i 2016, er andelen til norske merkevarer og bedrifter fra egen og leid produksjon i utlandet på ytterligere anslåtte vel 10 %. Dette tallet er basert på en utvalgsundersøkelse. Norske merker produseres særlig i de baltiske landene, Polen og 2-3 asiatiske land.

De viktigste importlandene etter varenes opprinnelse er Sverige med 22 %, Danmark 17 % og Kina 14 % andel av importen. Fra Sverige kan en grovt si at importen utgjøres av kontormøbler, møbeldeler og IKEA/ kjøkken. Mens de vest europeiske landene har mistet andeler er det de øst europeiske som Polen og Litauen, samt Kina i spissen som har spist andeler. I 2016 falt importen fra Kina med 10 %.

Norsk produksjon hadde sitt toppår i 2007/08, men i likhet med de fleste europeiske land falt produksjonen i årene etter finanskrisen. Produksjonen har hatt svak vekst de senere årene og i 2016 økte norsk produksjon med 2 %, eksporten økte med 3 % mens importen falt med -0,4 %. Dette er det eneste av mange år at importen gikk tilbake, og har sin forklaring i fallet i oljesektoren og kronekursen.

I 2017 har vi ikke tall for norsk produksjon før til sommeren, men i kontraktmarkedet er det klare indikasjoner på vekst. Foreløpige tall viser en importvekst på 3 % for møbler, mens eksportverdien faller.

I 2016 økte norsk møbeleksport med 3 %, mens den altså faller i 2017 ifølge foreløpige tall. De viktigste eksportlandene er Tyskland, Sverige og USA.

Det blir spennende å se VIRKEs omsetningsstatistikk for konsumentmarkedet i 2017. Selv om totalmarkedet trolig har økt i SSB statistikken, kan det skyldes mer en prisvekst enn volumvekst. Importprisene har trolig økt grunnet prisøkninger for å kompensere den svake kronekursen. Dette kan ha presset lønnsomheten.

Forventninger for 2018

For 2018 er det faktorer som trekker etterspørselen oppover igjen. Det forventes fortsatt økt sysselsetting, det er økt oljeaktivitet og en fortsatt høy offentlig etterspørsel. Likevel er utvikling i kronekurs og særlig boligprisutviklingen jokere i forhold til etterspørselsutvikling og konkurransekraft. Kostnadsutviklingen i Norge forventes å bli moderat, mens lønningene øker mer i mange av importlandene til Norge.

I 2018 er prognosen (til CSIL) for vekst i møbelkonsumet i Norge på 2 %, det samme som de forventet i 2017, mens for hele verden ventes en vekst på 1 prosent. Pengefondets (IMF) prognose for vekst i nasjonalproduktet (GDP) i verden er på hhv 3,5 og 3,6 prosent i 2017 og 2018. Veksten er sterk i flere asiatiske markeder.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev