Tall fra Kvarud Analyse viser at etter tre år med vekst falt omsetningen i møbelbutikkene med 2,5 prosent i 2018. Nedgangen skyldes svak utvikling i de åtte første månedene. Også i de store møbelkjedene falt omsetningen, men nedgangen var mindre enn i møbelhandelen totalt. Møbelprisene gikk opp med 1,3 prosent. Antall konkurser var nesten dobbelt så mange som i 2017

    • Publisert: 03 februar 2019
    • Tekst: AV BROR WILLIAM STENDE

Etter årtusenskiftet har omsetningen i møbelhandelen gått ned tre år, i 2009, 2014 og 2018. Nedgangen i fjor er den kraftigste mål i verdi. I volum var nedgangen større i 2009 og ikke minst i 2013. Totalt omsatte møbelbutikkene for 18 117 millioner kroner ekskl. mva. i 2018, omtrent 461 millioner kroner mindre enn i 2017.

BROR WILLIAM STENDE
BROR WILLIAM STENDE

Svakt første halvår

Nedturen i møbelhandelen startet i andre halvår i 2017. Etter 3,4 prosent vekst i første halvår 2017, falt veksttakten til 0,5 prosent i andre halvår. Starten på 2018 var svak med en omsetningsnedgang på 4,5 prosent i første termin. Situasjonen forverret seg ytterligere i de to neste terminene med 5,3 og 6,1 prosent nedgang i andre og tredje termin. Halvveis ut i 2018 var omsetningen 5,3 prosent mindre enn i samme periode i 2017. Også i fjerde termin var utviklingen negativ, men nedgangen i denne terminen var klart mindre enn i de tre foregående terminene. I femte termin ble den negative trenden brutt med en vekst på 2,0 prosent. Også avslutningen på 2018 var positivt, men omsetningen var bare litt over en prosent høyere enn i sjette termin i 2017.

Veksten på slutten av 2018 fortsetter inn i 2019. Omsetningen i januar økte med 6,1 prosent ifølge detaljomsetningsindeksen til Statistisk sentralbyrå. Økningen må ses i lys av at bransjen hadde en nedgang på 4,4 prosent i januar i fjor

Prisene gikk opp med 1,3 prosent

Etter at fem år med prisøkning ble etterfulgt av en prisnedgang på 3,1 prosent i 2017, gikk prisene litt opp igjen i fjor. Konsumprisindeksen for «møbler og innrednings- og dekorasjonsartikler» økte i 2018 med 1,3 prosent. I januar i år økte prisene med 0,2 prosent. Det er femte måned på rad der prisene øker sammenlignet med samme måned året før. Fra desember i fjor til januar i år falt prisene med 10,9 prosent. Prisnedgangen fra desember til januar er større i år enn hva den har vært de siste ti årene.

10 møbelkjeder sto for 92 prosent av omsetningen

De store møbelkjedene omsatte til sammen for 16 640 millioner kroner ekskl. mva. i 2018. Dette er 0,8 prosent mindre enn i 2017. Totalt falt omsetningen i landets møbelbutikker med 2,5 prosent til 18 117 millioner kroner. Siden markedsnedgangen var større enn nedgangen i de store møbelkjedene, styrket møbelkjedene sin posisjon i Norge i fjor. Totalt tok de ti møbelkjedene hånd om 92 prosent av omsetningen i butikkhandelen med møbler i 2018, mot rundt 90,5 prosent både i 2016 og 2017.

Illums best av de utenlandske kjedene

Blant de store møbelkjedene finner vi tre danske og en svensk kjede. Etter vekst i alle disse fire kjedene i 2017, var utviklingen i 2018 mer blandet. Best utvikling i siste regnskapsår hadde Illums Bolighus som i regnskapsåret 1.10.2017-30.9.2018, økte omsetningen med 19,8 prosent til 223 millioner kroner. I Jysk, der regnskapsåret er 1.9.2017-31.8.2018, økte omsetningen med 5,0 prosent til 1 882 millioner kroner. En nettoøkning på tre butikker bidro til økningen i siste regnskapsår. I Ikea gikk omsetningen ned med 1,7 prosent til 7 280 millioner kroner. Omsetningen omfatter kun salg av produkter, da salg av tjenester er utelatt. Bolia omsatte for 358 millioner kroner i regnskapsåret 1.9.2017-31.8.2018, en nedgang på 6,4 prosent fra foregående regnskapsår. Bolia hadde en nettotilvekst på to butikker i fjor.

Totalt omsatte de fire utenlandske møbelkjedene for litt under 9 2/4 milliard kroner i siste regnskapsår, noe som tilsvarer rundt 54 prosent av samlet omsetning i butikkhandelen med møbler.

Framgang for Fagmøbler og Bohus

Av de norske møbelkjedene var det Fagmøbler som hadde best utvikling i fjor. Med 63 butikker, to færre enn i 2017, omsatte Fagmøbler for 833 millioner kroner, 50 millioner eller 6,4 prosent mer enn i 2017. Bohus omsatte for 2 292 millioner kroner, 71 millioner eller 3,2 prosent mer enn i 2018. I de fire øvrige norske møbelkjedene gikk omsetningen ned. Minst nedgang var det hos Slettvoll, der kjedens 15 butikker omsatte for 306 millioner kroner, 2,4 prosent mindre enn i 2017. BROR WILLIAM STENDE I A-Møbler falt omsetningen med 5,2 prosent til 153 millioner kroner, mens gikk ned med 5,6 og 8,0 prosent hos Skeidar og Møbelringen. Deler av nedgangen hos Møbelringen skyldes en nettoavgang på 5 møbelvarehus i fjor. Samlet omsatte de seks norske møbelkjedene for omtrent 6,9 milliarder kroner i fjor, en nedgang på 1,9 prosent fra 2017.

4 av 10 kroner legges igjen i Ikeavarehusene

Ikea tok alene hånd om 40,2 prosent av omsetningen i møbelhandelen i 2018. Nest størst var Bohus der omsetningen utgjorde 12,7 prosent av møbelbutikkenes samlede omsetning. Skeidar og Jysk knives om tredjeplassen. Begge har en markedsandel på 10,4 prosent, men Skeidar går så vidt foran med tre millioner mer i omsetning i siste regnskapsår. Møbelringen sto for 7,9 prosent av møbelbutikkenes totale omsetning i fjor, mens Fagmøbler sto for 4,6 prosent. Markedsandelen til Bolia og Slettvoll var i fjor på 2,0 og 1,7 prosent, mens den for Illums Bolighus og AMøbler var på 1,2 og 0,8 prosent.

Kraftig konkursøkning i 2018

I 2018 ble det åpnet konkurs i 17 foretak i butikkhandelen med møbler. Konkurstallet i fjor var nesten dobbelt så høyt som i 2017, men noe lavere enn i 2015 da det ble åpnet konkurs i 24 møbelforetak. Flest konkurser i butikkhandelen med møbler var det i 2018 i Hordaland der fire møbelforetak gikk konkurs. I Akershus ble det åpnet konkurs i 3 møbelforetak, mens det ble åpnet to konkurser i Buskerud og Møre og Romsdal. I hvert av fylkene

Østfold, Oslo, Telemark, Aust-Agder og Troms ble det åpnet en konkurs, mens det ikke var noen møbelkonkurser i landets øvrige 9 fylker i 2018.

I de to første månedene i 2019 er det åpnet konkurs i to møbelforetak, ett i Vestfold og ett i Aust-Agder. Antall konkurser hittil i år er det samme som til samme tid i fjor.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev