‘Bortfall av 10.000-arbeidsplasser og tap av 2 milliarder kroner i skatte- og avgiftsinntekter, er et konservativt estimat.’ Det fremholder Harald

    • Publisert: 13 oktober 2014
    • Tekst: vanebo

‘Bortfall av 10.000-arbeidsplasser og tap av 2 milliarder kroner i skatte- og avgiftsinntekter, er et konservativt estimat.’

Det fremholder Harald Jachwitz Andersen, direktør i Hovedorganisasjonen Virke: – På bakgrunn av varehandelens størrelse, den sterke veksten i netthandelen og nordmenns manglende sperre for å handle i utenlandske nettbutikker, vil en økning av grensen for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner få store konsekvenser. Saken er dessverre mangelfullt konsekvensutredet av regjeringen, og de har så langt forsøkt å bagatellisere virkningene.

Uttrykte bekymring

Virke og Distansehandel Norge ga i vår uttrykk for bekymring overfor Finansdepartementet da signalet om en økning av grensen for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner ble fanget opp: «Ordningen ble innført i 1970 fordi man fra tollvesenets side ønsket å begrense arbeidet med å fortolle småpakker fra utlandet da dette hadde et begrenset omfang og i stor grad omfattet private gaver. Dagens beløpsgrense på 200-kroner ble innført i 1999. De seneste årene har netthandelen økt sterkt, herunder netthandelen fra utlandet.

Om lag 20 prosent av netthandelen i Norge, tilsvarende en omsetning på om lag 8 mrd. kroner, foregår i dag fra utenlandske nettsteder. Majoriteten av kjøp på nett til en verdi under 200 kroner, skjer i utenlandske nettbutikker. Statens provenytap som følger av denne avgiftsfrie handelen er om lag 1,5 mrd. kroner. Virke og Distansehandel Norge følger netthandelsutviklingen tett og anslår på bakgrunn av utviklingen de seneste årene at netthandelen fra utenlandske nettsteder vil øke kraftig i tiden fremover med dagens 200-kronersgrense.

Vi er også kjent med at det ikke er andre land blant våre handelspartnere som tillater avgiftsfri handel fra utlandet i et slikt omfang som vi har i Norge. En så høy fribeløpsgrense som 200 kroner er det f.eks. ingen EU/EØS-land som har. Utviklingen i EU går snarere i retning av at all utenlandsk handel skal merverdiavgiftslegges fra første krone. Med dagens web-baserte betalingsløsninger bør dette kunne realiseres på en enkel og kostnadseffektiv måte sett både fra forbrukers og avgiftsmyndighetens side.»

Inviterer til dialogmøte

Virke forholder seg ikke rolig og inviterer onsdag medlemmer, organisasjoner, regjeringen og stortingspolitikere til et dialogmøte i Virke for å få fram konsekvensene hvis forslaget vinner gjennomslag i behandlingen av Statsbudsjettet i Stortinget. Som underlag for møtet legges følgende fakta fram:

«Varehandelen er Norges største private sysselsetter, 368 000 personer. Varehandelen er den desiderte største sysselsetteren av unge mennesker, 29 prosent av alle under 24 år. Varehandelen er med andre ord den viktigste inngangsporten til arbeidslivet. Det er videre godt dokumentert at varehandelen er god på å inkludere marginaliserte grupper i arbeidslivet.

Netthandelen er i sterk vekst. Den vil i år vokse med minimum 15 prosent, det vil si 4 ganger så raskt som handel i fysisk butikk. Virke anslår, på basis av vårt eHandelsbarometer, at vi kommer til å handle varer på nett i 2014 for 35-40 milliarder kroner. Om lag 10 mrd. av disse vil vi handle i utenlandske nettbutikker. Nordmenn har med andre ord ingen sperre for å handle i utenlandske nettbutikker, og den viktigste driveren for å handle i utlandet er pris. Ser vi på alle kjøp av varer på nett til under 200 kroner, går 60 prosent til utenlandske nettbutikker. Vi tilpasser oss med andre ord i stor grad til grensen.

Menon har i en fersk rapport beregnet at netthandelen mot utlandet i 2014 tilsvarer bortfall av 6000 arbeidsplasser i Norge. Bortfallet av skatte- og avgiftsinntekter er beregnet til 2,3 milliarder kroner, hvorav 1,3 mrd. alene skyldes kjøp under 200 kroner.»

 

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev